HVB Pojkar 13-17

Läs om våra höga betyg i vårt kvalitetsindex.

Duveholmsgruppen är ett litet HVB med hemmakänsla. Vi erbjuder Hem för vård och boende till ungdomar i ålder från 13 år till dess att de fyller 18 år. Dessa ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, ofta med trasiga relationer, diagnoser och trauman.

De har av den anledningen särskilda behov av hög personaltäthet, förutsägbarhet och trygghet. Det är de ledorden som ligger till grund för det specifika stöd vi arbetar med på vårt boende för våra ungdomar.

Teoretiska utgångspunkter

Behandlingsarbetet inom Duveholmsgruppen utgår från salutogent förhållningssätt och evidensbaserade behandlingsmetoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Inom KBT fokuserar man på olika beteenden och hur de blir samspelet mellan individen och omgivningen, och hjälper individen att se konsekvenserna av ett beteende. Förståelse för de egna motiven samt att utveckla alternativa beteenden är ledorden. Metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT) med bland annat MI (motiverande samtal), TA (Tillämpad Avslappning) och ADL (allmän daglig livsföring) som metoder.

Vår personal

Vi arbetar med hög personaltäthet och adekvat kompetens. I den dagliga driften finns psykolog närvarande några dagar i veckan samt vid behov och handledning av personal. Varje ungdom erbjuds också kontinuerlig psykologkontakt under hela deras placeringstid.  Vi arbetar enligt ett KBT-inriktat förhållningssätt, vi stärker goda beteenden och släcker oönskade beteenden. Stora delar av personalgruppen har MI-utbildning. Till verksamheten finns knutna psykologer, psykiatriker, läkare, kuratorer, sjuksköterska.

Skolgång i samarbete med Katrineholms kommun

Flera av ungdomarna som placeras på Duveholmsgruppen har svårigheter med sin skolgång när de placeras. Våra ungdomar behöver oftast en anpassad skolmiljö och särskilt stöd i undervisningen. Vi har därför ett etablerat och kontrakterat samarbete med resursskolan i Katrineholm där vi omgående kan få in eleven i skolgång och ge de sociala anpassningar eleven behöver för att kunna tillgodogöra sig skolgång utifrån sin förmåga. Klarar eleven skolgång utan sociala anpassningar/resurser arbetar vi tillsammans med den reguljära skolan i Katrineholm både gällande grundskola och gymnasiet.

Skolan har tillgång till specialpedagog som gör pedagogiska utredningar. Specialpedagog arbetar med elever som har särskilda undervisningsbehov. Det gäller exempelvis ungdomar med läs- och skrivsvårigheter, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Specialpedagogen ger även pedagogiskt stöd och handledning till lärarna.

Utredningar Psykolog / barnläkare

Utöver de pedagogiska utredningar som skolan gör finns det ofta ett behov av andra typer av utredningar, exempelvis psykologutredningar med frågeställning ADHD/ADD, Intellektuell funktionsnedsättning, Särbegåvning eller läkarbedömningar/utredningar av olika slag. Dessa kan vi genomföra omgående i samarbete med barn och ungdomspsykiatriska mottagningar utan väntetider.

Familjearbete

När en ungdom placeras på vårt HVB ingår ett familjearbete. Vår erfarenhet säger att det är viktigt att hela familjen får stöd och blir aktiv i ungdomens behandling, för att uppnå ett förändrat beteende som kan vidmakthållas.
Familjearbetet utgörs av tre block träffar där hembesök föräldrarna som utgör grunden för det fortsatta arbetet under ungdomens placeringstid.

  • Träff ett tas i samband med att ungdomen placeras eller så nära som möjligt för att lära känna familjen, deras förväntningar och farhågor de har samt diskutera hur ett eventuellt kommande umgänge ska se ut.

 

  • Träffen två med föräldrarna reflekterar vi över hur tiden innan placeringen sett ut, vilka mönster familjesystemet sitter fast i och hur de kan stötta ungdomen i sin behandling.

 

  • Tredje träffen sker när hemgång eller annat boende börjar bli aktuellt för ungdomen och då förbereds familjen för det. Det uppstår ofta mycket känslor och oro när hemgång närmar sig och då är det av extra vikt att familjen får stöd i denna process.

 

Efter överenskommelse med uppdragsgivaren kan vi även arbeta med ett fördjupat familjearbete.

HVB Pojkar 13-17

Duveholmsgruppen är ett litet HVB med hemmakänsla. Vi erbjuder Hem för vård och boende till ungdomar i ålder från 13 år till dess att de fyller 18 år. Dessa ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, ofta med trasiga relationer, diagnoser och trauman.

De har av den anledningen särskilda behov av hög personaltäthet, förutsägbarhet och trygghet. Det är de ledorden som ligger till grund för det specifika stöd vi arbetar med på vårt boende för våra ungdomar.

Teoretiska utgångspunkter

Behandlingsarbetet inom Duveholmsgruppen utgår från salutogent förhållningssätt och evidensbaserade behandlingsmetoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Inom KBT fokuserar man på olika beteenden och hur de blir samspelet mellan individen och omgivningen, och hjälper individen att se konsekvenserna av ett beteende. Förståelse för de egna motiven samt att utveckla alternativa beteenden är ledorden. Metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT) med bland annat MI (motiverande samtal), TA (Tillämpad Avslappning) och ADL (allmän daglig livsföring) som metoder.

Vår personal

Vi arbetar med hög personaltäthet och adekvat kompetens. I den dagliga driften finns psykolog närvarande några dagar i veckan samt vid behov och handledning av personal. Varje ungdom erbjuds också kontinuerlig psykologkontakt under hela deras placeringstid.  Vi arbetar enligt ett KBT-inriktat förhållningssätt, vi stärker goda beteenden och släcker oönskade beteenden. Stora delar av personalgruppen har MI-utbildning. Till verksamheten finns knutna psykologer, psykiatriker, läkare, kuratorer, sjuksköterska.

Skolgång i samarbete med Katrineholms kommun

Flera av ungdomarna som placeras på Duveholmsgruppen har svårigheter med sin skolgång när de placeras. Våra ungdomar behöver oftast en anpassad skolmiljö och särskilt stöd i undervisningen. Vi har därför ett etablerat och kontrakterat samarbete med resursskolan i Katrineholm där vi omgående kan få in eleven i skolgång och ge de sociala anpassningar eleven behöver för att kunna tillgodogöra sig skolgång utifrån sin förmåga. Klarar eleven skolgång utan sociala anpassningar/resurser arbetar vi tillsammans med den reguljära skolan i Katrineholm både gällande grundskola och gymnasiet.

Skolan har tillgång till specialpedagog som gör pedagogiska utredningar. Specialpedagog arbetar med elever som har särskilda undervisningsbehov. Det gäller exempelvis ungdomar med läs- och skrivsvårigheter, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Specialpedagogen ger även pedagogiskt stöd och handledning till lärarna.

Utredningar Psykolog / barnläkare

Utöver de pedagogiska utredningar som skolan gör finns det ofta ett behov av andra typer av utredningar, exempelvis psykologutredningar med frågeställning ADHD/ADD, Intellektuell funktionsnedsättning, Särbegåvning eller läkarbedömningar/utredningar av olika slag. Dessa kan vi genomföra omgående i samarbete med barn och ungdomspsykiatriska mottagningar utan väntetider.

Familjearbete

När en ungdom placeras på vårt HVB ingår ett familjearbete. Vår erfarenhet säger att det är viktigt att hela familjen får stöd och blir aktiv i ungdomens behandling, för att uppnå ett förändrat beteende som kan vidmakthållas.
Familjearbetet utgörs av tre block träffar där hembesök föräldrarna som utgör grunden för det fortsatta arbetet under ungdomens placeringstid.

  • Träff ett tas i samband med att ungdomen placeras eller så nära som möjligt för att lära känna familjen, deras förväntningar och farhågor de har samt diskutera hur ett eventuellt kommande umgänge ska se ut.

 

  • Träffen två med föräldrarna reflekterar vi över hur tiden innan placeringen sett ut, vilka mönster familjesystemet sitter fast i och hur de kan stötta ungdomen i sin behandling.

 

  • Tredje träffen sker när hemgång eller annat boende börjar bli aktuellt för ungdomen och då förbereds familjen för det. Det uppstår ofta mycket känslor och oro när hemgång närmar sig och då är det av extra vikt att familjen får stöd i denna process.

 

Efter överenskommelse med uppdragsgivaren kan vi även arbeta med ett fördjupat familjearbete.