Neuropsykologiska utredningar

Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar menar man svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Hur en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplevs och tar sig uttryck varierar från individ till individ, dock finns flera gemensamma drag hos de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, såsom svårigheter med inlärning och/eller socialt samspel.

Dessa svårigheter visar sig redan under barndomen på ett eller annat sätt, och kan bestå i eller förändras i olika grad genom livet. Till några av de vanliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hör ADHD, Tourettes syndrom, språkstörningar, dyslexi, autism och Asperger syndrom.

Hur kan det ta sig uttryck?

Eftersom människor fungerar olika kan det vara svårt att säga vilken/vilka svårigheter som utgör grunden för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men ofta har individer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning svårare än andra bland annat gällande
– impulsivitet
– förhöjd aktivitetesnivå
– uppmärksamhet
– inlärning och minne
– interaktion med andra
– motorik

Således är det viktigt att ha i åtanke att alla människor kan ha svårigheter inom ovannämnda områden och att det är först när dessa svårigheter påverkar individen så mycket att det blir svårt för denne att fungera i sin vardag, som de utgör en funktionsnedsättning.

Därmed kan det vara betydelsefullt att utreda vari svårigheterna består. Detta görs lämpligen genom en neuropsykiatrisk utredning där professioner såsom läkare, arbetsterapeut och psykolog arbetar i team för att med sina olika kompetenser komma fram till en sammanfattande bedömning.

Den neuropsykiatriska utredningen kan utmynna i en diagnos som kan komma att underlätta för individen att söka och få rätt stöd och hjälp, likaså kan det vara en lättnad att själv få ökad förståelse för hur man fungerar. Oavsett om en diagnos blir aktuell eller ej bidrar den med ökad kunskap kring individens svårigheter, men även styrkor.

Duveholmsgruppen tillhandahåller neuropsykiatriska utredningar där en läkarbedömning av barnläkare eller neurolog ingår samt neuropsykologisk utredning av psykolog. Omfattningen av den neuropsykiatriska utredningen varierar och diskuteras fram i samråd med placerande socialtjänst inför varje uppdrag.

Utredningar / utredningsplaceringar

Vi genomföra testning och utredning i de fall detta anses behövas. Detta görs enkelt i vardagen tillsammans med ungdomen. Vi klarar alla typer av NP-utredningar och frågeställningar samt har också ett nära samarbete med flertalet BUP och barnmedicinska mottagningar.

Vi genomför också ofta sociala nätverksutredningar där Socialpedagog Lotta leder det arbetet. Hon har 10 års erfarenhet av denna typ av utredningsarbete. Att utreda både ungdomen och nätverket och få tillgång till alla de observationer som kan göras under tiden ger oss en unik möjlighet att se svårigheter, behov och givetvis styrkor att bygga vidare på.