Stödboende 16-20 år

Individuellt boende med stöd i hemmet

Den unge bor själv i en lägenhet eller i ett av våra hus med förstärkt stödboende och hög personalnärvaro. Ungdomen får ett individuellt utformat stöd av våra pedagoger.

Personalen arbetar systematiskt utifrån aktuell forskning kring risk- och skyddsfaktorer, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med metoderna MI och KBT.

Arbetssättet kring den unge bygger på inlärningspsykologiska  och anknytningsbaserade principer, där funktionella beteenden förstärks och eventuella oönskade beteenden släcks ut. Vi ger kunskap om samhällets uppbyggnad och rättigheter och skyldigheter tydliggörs.

Inledningsvis gör en psykolog en bedömning av ungdomens och nätverkets resurser och behov. Utifrån detta skapar vi tillsammans med den unge och socialtjänsten en genomförandeplan med tydliga delmål. Insatsen följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med socialtjänsten. Vi kan tillgodose psykologsamtal stödsamtal, np-utredning, läkarbedömningar, neurofeedbackträning, qeeg scanning utan väntetid och utan kostnad för beställaren om det finns behov av detta.

Ungdomen kommer att ha en kontaktperson som upprättar en genomförandeplan med utifrån socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplan görs tillsammans med den unge. Genom en uppföljningssamtal som utgår från målen och följs upp kontinuerligt kan ungdomen själv, kontaktpersonen och handläggare från socialtjänsten följa ungdomens utvecklingen mot autonomi.

Ungdomen skall ha en sysselsättning under den tid de bor i hos oss. Om detta inte finns vid placering kan vi erbjuda detta genom kontakter med skola alternativt praktikplats/jobb.

Målet är hela tiden att öka den unges egna förmåga att ta rätt beslut utifrån sina resurser och genom det bygga sin egen grund att stå på inför vuxenlivet

Med hjälp av vår individanpassade struktur, långa erfarenhet och höga kompetens kan vi erbjuda klienterna de bästa förutsättningarna för att lyckas nå sina mål.