Värdegrund Duveholmsgruppen 

Duveholmsgruppen ger en god vård som utgår från evidensbaserade metoder och en humanistisk människosyn. Syftet är att ge klienterna stöd till ett självständigt liv, stärka deras handlingsmöjligheter och integrera dem i samhället. Alla insatser utgår från klienternas bästa. Efter tiden på Duveholmsgruppen ska klienterna känna framtidstro och fått med sig strategier för att klara framtida utmaningar.  

Grundläggande värderingar

Respekt, delaktighet, trygghet och glädje

Duveholmsgruppens verksamheter kännetecknas av ett respektfullt och varmt mottagande, som gör att alla skall känna sig sedda och välkomna. Vi är goda förebilder i alla relationer. Alla klienter har samma värde och vi möter dem utifrån deras behov. Vi arbetar för att varje individ ska få känna glädje och ha roligt då det är viktigt för att uppnå ökat välmående.  

Duveholmsgruppen har ett ansvar att göra klienter och nätverk delaktiga i sin behandling. Det gör vi genom att visa tilltro till klienternas egen förmåga, lyssna och tillvarata deras åsikter och uppmuntra eget ansvarstagande. Vi värnar samtidigt om klienternas integritet.  

Duveholmsgruppens medarbetare är väl insatta i ungdomarnas livssituation- och förutsättningar, vilket skapar möjlighet att ta ställning för och agera för ungdomens bästa och bidrar att skapa trygghet.  

Duveholmsgruppen är en öppen och transparant verksamhet, vilket kännetecknar relationerna på alla nivåer. Vi har det samarbete och de kontakter med omvärlden som behövs, för att göra ett gott behandlingsarbete och stärka ungdomarna till ett självständigt liv.  

Flexibilitet och tillgänglighet

Duveholmsgruppen kännetecknas av hög tillgänglighet, det ska vara lätt att komma i kontakt med oss.  Klienterna, deras familjer och nätverk, samt uppdragsgivare ska finna lättillgänglig och god information om vård och behandlingsalternativ.  

Vård och kontakt ska erbjudas när den fungerar bäst, där den fungerar bäst och hur den fungerar bäst för klienten och dennes nätverk. Detta innebär samverkan med omvärlden och att en stor del av arbetet sker även utanför Duveholmsgruppen.  

Professionalitet, kompetens och utveckling

Duveholmsgruppens behandlingsarbete har sitt ursprung i KBT där en tydlig beteendeanalys utgör grunden. Vi har en tydlig dialog där vi alltid återkopplar och förklarar grunden till våra ställningstaganden och beslut vad gäller behandling och övriga insatser  

Som medarbetare är vi tillåtande och hjälpsamma mot varandra. Vi tar ett gemensamt ansvar i arbetet. Vi tillvara varandras kompetenser, har ett respektfullt och tillitsfullt förhållningsätt till varandra.  

Duveholmsgruppen är en utvecklande och lärande miljö med professionella medarbetare. Vi är uppdaterade på verksamma behandlingsmetoder och aktuell lagstiftning.  

Duveholmsgruppen har en utvecklingsplan för verksamhetens utveckling och enskilda medarbetares kompetensutveckling. Verksamheten besitter såväl spetskompetens inom vissa områden samt en hög grundkompetens, en kunskap som vi sprider till omvärlden.